Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Zmiana Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych


Uprzejmie informujemy, że Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie działając na podstawie § 131 ust. 1 pkt 6 obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”, zwanego dalej „Regulaminem”, dokonuje zmiany tego Regulaminu, a wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać od dnia 20 grudnia 2018 roku.

Zmiany wprowadzone w Regulaminie dostosowują postanowienia Regulaminu do wymogów wprowadzonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1075), uchwaloną w celu implementacji (wdrożenia) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2) poprzez:
1)    wprowadzenie postanowień dotyczących silnego uwierzytelniania oraz nowego środka identyfikacji elektronicznej i wycofania z oferty tokena sprzętowego;
2)    zmianę postanowień w zakresie reklamacji i terminów rozpatrywania reklamacji;
3)    zmianę postanowień w zakresie odpowiedzialności klienta za nieautoryzowane transakcje płatnicze 
oraz wprowadzenie postanowień w zakresie planowanego wdrożenia do oferty Banku nowych produktów/usług i funkcjonalności.  
  
 Treść nowego Regulaminu znajduje się w załączeniu. W celu ułatwienia Państwu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami zostały one zaznaczone w Regulaminie tłustym drukiem. 
Jeżeli przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw, nowy Regulamin obowiązywał będzie Państwa od dnia 20 grudnia 2018 roku. 
Przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu mogą Państwo wypowiedzieć umowę 
ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli zaś złożą Państwo sprzeciw i nie wypowiedzą umowy, umowa taka wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowego Regulaminu, bez ponoszenia opłat.
Złożenie sprzeciwu dotyczącego umowy rachunku lokaty powoduje, że do końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem wskazanych powyżej zmian.

 


Galeria


NEWSLETTER

Bądź na bieżaco z promocjami

Informacja telefoniczna
Potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami.