LOGO SGB
obanku
STRUKTURA ORGANIZACYJNA Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie
Polityka ładu korporacyjnego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie
Statut Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie
Oświadczenie Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie o stosowaniu "Zasad Ładu Korporacyjnego" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych
Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard W Gospodarczym Banku Spółdzielczy w Strzelinie
Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie
Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków FORMULARZ reklamacji FORMULARZ reklamacji (firmy)
Zasady polityki informacyjnej
Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału
Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej
Opis systemu kontroli wewnętrznej