Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Oświadczenia do Tarczy Finansowej dla przedsiębiorców


Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,
 

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

W zależności od sytuacji są to:
•    Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przy czym wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;
        lub
•    Oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, przy czym wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.


Dokument (Pełnomocnictwo i Oświadczenie) należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.


Dokumenty należy przesłać za pomocą bankowości interentowej lub osobiście w placówce, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021 r.
W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.
W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

 

Dostarczenie ww. dokumentów do Banku może nastąpić w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej (Bankowość Internetowa)

Zakładka Świadczenia, akceptujemy dane do wniosków -> otworzy nam się okno z wyborem wniosku

 

Okno z formularzami do załączania dokumentów

lub

  • w formie papierowej osobiście lub przez pocztę,

lub

  • w przypadku KRS i CEIDG dopuszcza się weryfikację w rejestrach (KRS, CEIDG) w sposób zautomatyzowany przez Banki bez konieczności pozyskiwania odpisów/wydruków od Beneficjenta pod warunkiem, że Banki odbiorą od Beneficjenta oświadczenie, które może być złożone przez Beneficjenta w Bankowości Elektronicznej, w której Beneficjent:
  • potwierdzi, że zapoznał się z przedstawionymi przez Bank dokumentami,
  • potwierdzi, że dane zawarte w dokumentach, są prawdziwe, oraz
  • wyrazi zgodę na przekazanie do PFR dokumentów, które zostały przedstawione Beneficjentowi przez Bank

Galeria


NEWSLETTER

Bądź na bieżaco z promocjami

Informacja telefoniczna
Potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami.