Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych


Zmiany w Regulaminie polegają na dodaniu zapisów o rachunku VAT oraz mechanizmie podzielonej płatności, a wynikają z Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 62), wchodzącej w życie dnia 1 lipca 2018 r. wprowadzającej wymienione rozwiązania. 

Poniżej wprowadzone zmiany w Regulaminie:

Zapisy dotychczasowe Zapisy aktualne

 

 

§ 2

Dodano w porządku alfabetycznym następujące definicje:

(….)

30) mechanizm podzielonej płatności - sposób płatności szczegółowo opisany w ustawie VAT polegający na zapłacie w całości lub w części: wartości podatku VAT na rachunek VAT, a wartości sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy, na podstawie jednego zlecenia płatniczego przy zastosowaniu dedykowanego komunikatu przelewu;

(….)

59) rachunek VAT – nieoprocentowany rachunek prowadzony dla rachunku rozliczeniowego, 

na zasadach określonych w Prawie bankowym ;

(….)

76) ustawa VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku o towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.);

Zmianie uległa numeracja podpunktów.

§5

1. W zależności od charakteru operacji przeprowadzanych za pośrednictwem rachunku, Bank może prowadzić dla klienta następujące rachunki:

1) rachunek bieżący;

2) rachunek pomocniczy; 

3) rachunek lokacyjny;

4) rachunki lokat.

2. Rachunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3, prowadzone są wyłącznie w złotych, pozostałe rachunki mogą być prowadzone w złotych lub w walucie wymienialnej, określonej przez Bank; informacja o rodzajach walut, w których Bank prowadzi rachunki podawana jest w formie komunikatów w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku. 

(….)

12. Bank może prowadzić inne rachunki, niż wymienione w ust. 1, na indywidualnych warunkach określonych w umowie zawartej z klientem.

§ 5

1.  W zależności od charakteru operacji przeprowadzanych za pośrednictwem rachunku, Bank może prowadzić dla klienta następujące rachunki:

1) rachunek bieżący;

2) rachunek pomocniczy; 

3) rachunek lokacyjny;

4) rachunki lokat;

5) rachunek VAT. 

2. Rachunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3 i 5, prowadzone są wyłącznie w złotych, pozostałe rachunki mogą być prowadzone w złotych lub w walucie wymienialnej, określonej przez Bank; informacja o rodzajach walut, w których Bank prowadzi rachunki podawana jest w formie komunikatów w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku. 

(…..)

12. Rachunek VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy i jest otwierany przez Bank automatycznie dla rachunku rozliczeniowego prowadzonego w złotych. 

13. Rachunek VAT służy do przechowywania środków z tytułu podatku VAT oraz do dokonywania płatności podatku na rachunek urzędu skarbowego i wykonywaniu płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

14. Dla tego samego posiadacza rachunku Bank prowadzi jeden rachunek VAT. W przypadku prowadzenia dla posiadacza rachunku więcej niż jednego rachunku rozliczeniowego, na wniosek klienta, Bank otwiera kolejne rachunki VAT.  

15. Bank z rachunku VAT i na rachunek VAT realizuje wyłącznie przelewy zlecone przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności lub za pomocą dedykowanego komunikatu przelewu, chyba że przepisy stanowią inaczej.

16. Bank może prowadzić inne rachunki, niż wymienione 

w ust. 1, na indywidualnych warunkach określonych w umowie zawartej z klientem.

§ 11

(….)

9. Bank ma prawo odmowy otwarcia rachunku bez podania przyczyny; o odmowie otwarcia rachunku Bank informuje klienta, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w sposób uzgodniony z klientem.

 

§ 11

(….)

9. Na dowód otwarcia rachunku VAT klient otrzymuje: 

1) potwierdzenie; 

2) taryfę.

10. Bank ma prawo odmowy otwarcia rachunku bez podania przyczyny; o odmowie otwarcia rachunku Bank informuje klienta, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w sposób uzgodniony z klientem.

 

§ 15
(….)

4. Rachunek VAT może zostać obciążony lub uznany wartością odpowiadającą kwocie podatku VAT lub z innego tytułu, na zasadach i w przypadkach określonych w Prawie bankowym i Ustawie VAT.  

 

 

§ 19

(….)

8. W przypadku przelewów zlecanych przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, posiadacz zobowiązany jest podać dane wskazane w § 19 ust. 1, przy czym klient zobowiązany jest podać NRB rachunku rozliczeniowego odbiorcy oraz dodatkowo także: 

1) kwotę podatku VAT, która ma zostać zapłacona, 

2) kwotę sprzedaży brutto albo kwotę przekazywanych środków w przypadku przelewu na inny własny rachunek VAT w Banku, 

3) numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność albo słowa „przekazanie własne” w przypadku przelewu na inny własny rachunek VAT w Banku, 

4) numer identyfikacyjny na potrzeby podatku VAT odbiorcy przelewu.

9. Na rachunek VAT nie są realizowane wpłaty w formie gotówkowej. 

§ 43

1. Bank wydaje karty z funkcją zbliżeniową i bez funkcji zbliżeniowej.

2. Karty mogą być wydawane do:

1) Rachunków rozliczeniowych w złotych;

2) Rachunków rozliczeniowych 

w walutach wymienialnych: EUR, GRP, USD  lub innych rachunków wskazanych przez Bank.

3. Bank wydaje nie więcej niż jedną kartę tego samego typu dla jednego użytkownika karty do tego samego rachunku.

4. Posiadacz rachunku może zwrócić się o wydanie karty dla jednego lub wielu użytkowników karty, którym udziela stosownego pełnomocnika dysponowania środkami na rachunku przy użyciu karty.

5. W przypadku wydania karty z funkcją zbliżeniową posiadacz rachunku ma możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej jest dokonanie przez użytkownika karty transakcji stykowej w terminalu POS lub bankomacie z użyciem PIN.

6. Po wyłączeniu funkcji zbliżeniowej nie ma możliwości dokonywania kartą transakcji zbliżeniowych.

7. W przypadku zmiany decyzji, o której mowa w ust. 5, posiadacz rachunku ma możliwość włączenia funkcji zbliżeniowej na karcie 

i dokonywania transakcji zbliżeniowych.

8. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za operacje dokonywane przy pomocy wszystkich kart wydanych do jego rachunku, na zasadach określonych w regulaminie i umowie. 

§ 43

1. Bank wydaje karty z funkcją zbliżeniową i bez funkcji zbliżeniowej.

2. Karty mogą być wydawane do:

1) rachunków rozliczeniowych w złotych; 

2) rachunków rozliczeniowych w walutach wymienialnych: EUR, GPB, USD  lub innych rachunków wskazanych przez Bank, z wyłączeniem rachunku VAT.

3. Bank wydaje nie więcej niż jedną kartę tego samego typu dla jednego użytkownika karty do tego samego rachunku.

4. Posiadacz rachunku może zwrócić się o wydanie karty dla jednego lub wielu użytkowników karty, którym udziela stosownego pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku przy użyciu karty. 

5. W przypadku wydania karty z funkcją zbliżeniową posiadacz rachunku ma możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej na karcie; warunkiem wyłączenia funkcji zbliżeniowej jest dokonanie przez użytkownika karty transakcji stykowej w terminalu POS lub bankomacie z użyciem PIN.

6. Po wyłączeniu funkcji zbliżeniowej nie ma możliwości dokonywania kartą transakcji zbliżeniowych.

7. W przypadku zmiany decyzji, o której mowa w ust. 5, posiadacz rachunku ma możliwość włączenia funkcji zbliżeniowej na karcie i dokonywania transakcji zbliżeniowych.

8. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za operacje dokonane przy pomocy wszystkich kart wydanych do jego rachunku, na zasadach określonych w regulaminie i umowie.

§ 110

1. Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę: 

1) rachunku lokaty – w każdym czasie, ze skutkiem  natychmiastowym;

2) ramową/rachunku innego niż rachunek lokaty – z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

2. Strony odpowiednio w umowie mogą ustalić inny, niż określony w ust. 1 pkt 2, termin wypowiedzenia.

3. Wypowiedzenie umowy/umowy rachunku wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 110

1. Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę: 

1) rachunku lokaty – w każdym czasie, ze skutkiem  natychmiastowym;

2)  ramową/rachunku innego niż rachunek lokaty – z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

2. Wypowiedzenie umowy rachunku rozliczeniowego obejmuje również prowadzony dla danego rachunku rozliczeniowego rachunek VAT, jeżeli:

1) jest to jedyny rachunek VAT, a Bank nie prowadzi dla posiadacza innych rachunków rozliczeniowych,

2) wyłącznie do tego rachunku rozliczeniowego prowadzony był odrębny rachunek VAT.  

3. Posiadacz rachunku nie może złożyć dyspozycji zamknięcia jedynego Rachunku VAT bez wypowiedzenia umowy rachunku rozliczeniowego.  

4. Rachunek VAT nie może zostać zamknięty jeżeli jest prowadzony, oprócz zamykanego rachunku rozliczeniowego, także dla innego rachunku rozliczeniowego.

5. Strony odpowiednio w umowie mogą ustalić inny, niż określony w ust. 1 pkt 2, termin wypowiedzenia.

6. Wypowiedzenie umowy/umowy rachunku wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 112
(…)

Usunięto treść zapisu: 
10) udostepnienie urządzenia mobilnego z zainstalowaną kartą mobilną osobom nieuprawnionym;

Zmianie uległa numeracja podpunktów.

§ 113

1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest wskazać Bankowi sposób zadysponowania saldem rachunku, jeżeli doszło do wypowiedzenia umowy w całości lub w części dotyczącej tego rachunku,  

2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy środki pieniężne, co do których posiadacz nie złożył dyspozycji, o której mowa w ust. 1, podlegają przeksięgowaniu przez Bank na nieoprocentowany rachunek techniczny.

 

§ 113

1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest wskazać Bankowi sposób zadysponowania saldem rachunku, jeżeli doszło do wypowiedzenia umowy w całości lub w części dotyczącej tego rachunku,  
2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy środki pieniężne, co do których posiadacz nie złożył dyspozycji, o której mowa w ust. 1, podlegają przeksięgowaniu przez Bank na nieoprocentowany rachunek techniczny
3. Przed zamknięciem rachunku rozliczeniowego, wypłata salda z rachunku VAT może nastąpić na:
1) inny rachunek VAT prowadzony przez Bank dla posiadacza rachunku i przez niego wskazany 
2) rachunek rozliczeniowy, dla którego prowadzony jest dany rachunek VAT, na podstawie postanowienia właściwego organu wydanego zgodnie z ustawą VAT. 
4. Do momentu aż saldo na rachunku VAT nie będzie równe zeru tzn. środki na nim zgromadzone nie zostaną przekazane zgodnie z § 110 ust. 5 i 6, zarówno rachunek VAT jak i rachunek rozliczeniowy do którego jest prowadzony rachunek VAT nie zostaną zamknięte.
 

W celu ułatwienia Państwu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami zostały one wyróżnione
w Regulaminie tłustym drukiem.

Jeżeli przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw, nowy Regulamin zacznie Państwa obowiązywać od dnia 1 lipca 2018 roku.

Przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli zaś złożą Państwo sprzeciw, nie dokonując wypowiedzenia umowy, umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowego Regulaminu, bez ponoszenia opłat.

W przypadku złożenia sprzeciwu dotyczącego umowy rachunku lokaty, do końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami umowy w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem zmian.

 


Galeria


NEWSLETTER

Bądź na bieżaco z promocjami

Informacja telefoniczna
Potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami.