Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Zmiana Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych


Uprzejmie informujemy, że Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, działając na podstawie § 110 ust. 1 pkt 5 obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”, dokonuje zmiany powyższego Regulaminu. Wprowadzone zmiany obowiązują:
1)    od dnia 25 listopada 2018 r. w zakresie zapisów dotyczących zarządu sukcesyjnego i mają zastosowanie jeśli śmierć posiadacza rachunku nastąpiła w dniu 25 listopada 2018 r. lub po tym terminie. 
2)    od dnia 20 grudnia 2018 roku  w pozostałym zakresie. 
  
Zmiany wprowadzone w Regulaminie obejmują:
1)    dostosowanie zapisów do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw – dyrektywy PSD2;
2)    dostosowanie zapisów do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
3)    wprowadzenie zapisów dotyczących silnego uwierzytelnienia oraz nowego środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do uwierzytelnienia dostępu i autoryzacji transakcji w serwisie internetowym dla Wariantu I i Wariantu II oraz wycofaniu z oferty tokena sprzętowego;    
4)    zmianę zapisów w zakresie terminów rozpatrywania reklamacji;
5)    zmianę zapisów w zakresie odpowiedzialności klienta za nieautoryzowane transakcje płatnicze;
6)    dodanie zapisów w zakresie planowanego wdrożenia do oferty Banku nowych produktów/usług 
i funkcjonalności.  
  
Jednocześnie miło nam poinformować o możliwości wieloosobowej autoryzacji dyspozycji 
w ramach Wariantu I oferowanego serwisu internetowego, z zastrzeżeniem, że realizacja przelewu typu pay by link, zakładanie i zrywanie lokat oraz złożenie dyspozycji doładowania telefonu komórkowego wymagają każdorazowo jednoosobowej autoryzacji złożonej dyspozycji, 
z zastosowaniem wymaganych przez Bank metod uwierzytelniania, z dniem wejścia w życie ww. regulaminu.
Treść nowego Regulaminu znajduje się w załączeniu. W celu ułatwienia Państwu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami zostały one zaznaczone tłustym drukiem.
Nowy Regulamin obowiązuje Państwa od dnia: 25 listopada 2018 r. w zakresie zapisów dotyczących zarządu sukcesyjnego, natomiast od dnia 20 grudnia 2018 roku w pozostałym zakresie.
Mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. 
Jeżeli zaś złożą Państwo sprzeciw i nie wypowiedzą umowy, umowa taka wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowego Regulaminu, bez ponoszenia opłat.
Złożenie sprzeciwu dotyczącego umowy rachunku lokaty, powoduje iż do końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem zmian.


Galeria


NEWSLETTER

Bądź na bieżaco z promocjami

Informacja telefoniczna
Potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami.