Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

INFORMACJA DOTYCZĄCA AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO


INFORMACJA DOTYCZĄCA AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

DANE AGENTA 

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, ul. Jana Kilińskiego 2/4, 57-100 Strzelin 

NIP 914-000-37-76, REGON 000595128, KRS 0000119972 (zwany dalej Agentem)

 

Wpis do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych

 • Agent jest agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń.

 • Agent prowadzi działalność agencyjną na podstawie wpisu do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych (dalej: RAU) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Numer wpisu do RAU 11197419/A 

 • RAU jest dostępny pod adresem internetowym: https://rpu.knf.gov.pl

 • Sposób wyszukania Agenta w RAU – aby wyszukać Agenta ubezpieczeniowego należy wypełnić co najmniej dwa pola z poniższej listy:

 • Numer agenta – oznacza 8-cyfrowy numer nadany po wpisaniu do rejestru agentów ubezpieczeniowych zakończony „/A”; 

 • Nazwa agenta – oznacza nazwę przedsiębiorcy (lub część nazwy) zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego; 

 • Numer wpisu do rejestru KRS – oznacza dziesięciocyfrowy numer wpisu Agenta do rejestru KRS; 

 • Numer Identyfikacji Podatkowej – oznacza Numer Identyfikacji Podatkowej agenta; 

 • Miejscowość – oznacza miejscowość, w której dany przedsiębiorca ma siedzibę; 

 • Ulica – oznacza ulicę, na której znajduje się siedziba Agenta ubezpieczeniowego (nie należy podawać al., ul. itp.


Agent wykonuje działalność agencyjną w imieniu i na rzecz:

 • „Generali Życie” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, KRS 0000219439,

 • „Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, KRS 0000010623 

INFORMACJA O CHARAKTERZE WYNAGRODZENIA AGENTA 

Agent w związku z wykonywaną przez niego działalnością agencyjną otrzymuje wynagrodzenie:

a) o charakterze: prowizyjnym (uwzględnione w kwocie składki ubezpieczeniowej).

b) dodatkowe, na zasadach określonych w poszczególnych umowach agencyjnych z w/w Towarzystwami Ubezpieczeniowymi 


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

Klient ma możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały uregulowane w Ogólnych/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia. 


DODATKOWE INFORMACJE O AGENCIE

Agent nie posiada akcji / udziałów w/w Towarzystwach Ubezpieczeniowych, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu.

Wyżej wymienione Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie posiadają akcji / udziałów Agenta uprawniające co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników (w przypadku Agenta ubezpieczeniowego będącego osobą prawną). 


Pliki do pobrania

pelnom-generali-zycie-tu-sa.pdf POBIERZ
pelnomocnictwo-generali-tu-sa.pdf POBIERZ
NEWSLETTER

Bądź na bieżaco z promocjami

Informacja telefoniczna
Potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami.